Togi prokuratorskie: ważne jest przygotowanie do zawodu prokuratora

Funkcja prokuratora to jeden z zawodów, jaki mogą wybrać studenci prawa po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu magistra. Nie jest to jednak łatwa droga, dlatego studenci częściej wybierają ścieżkę zawodową w postaci bycia adwokatem, radcą prawnym, notariuszem lub nawet komornikiem sądowym.

Kto może zostać powołany na prokuratora?

Przede wszystkim prokuratorem w naszym kraju może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, oprócz tego musi korzystać z pełni praw obywatelskich oraz cywilnych. Tak, jak przy wszystkich prawniczych zawodach, osoba taka musi mieć nieskazitelny charakter i ukończyć wyższe studia prawnicze na terenie naszego kraju lub na uczelni, której dyplom uznawany jest przez nasze prawo. Do tego jego zdrowie pozwala mu na pełnienie obowiązków prokuratora i ukończył 26 lat. Co ważne, aplikatura prokuratorska trwa trzydzieści miesięcy i można się jej podjąć przed ukończeniem tego wieku, jednak w tym czasie nie można podejmować zatrudnienia, chyba, że prowadzi się działalność naukową lub dydaktyczną. Osoby wkładające togi prokuratorskie zdały również egzamin prokuratorski lub sędziowski, a także pracowały przez co najmniej rok w charakterze asesora prokuratorskiego lub sędziowskiego albo odbyły okres służby według przepisów wojskowych, w przypadku, gdy chcą być prokuratorem wojskowym. Tym ostatnim może zostać jednak tylko osoba, która posiada stopień oficera zawodowego lub oficera służby okresowej.

Różne stopnie bycia prokuratorem

Po powołaniu na stanowisko prokuratora, musi on złożyć ślubowanie prokuratorskie, zgodnie z którym prokurator zobowiązany jest postępować. Również poza służbą musi strzec powagi urzędu, który sprawuje i nie dopuścić do utraty zaufania odnośnie jego bezstronności. Osoby wkładające czerwone togi prokuratorskie nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić żadnej politycznej działalności, ponieważ muszą być przede wszystkim niezależni. Jeżeli prokurator ubiega się o mandat senatora, posła czy nawet radnego, udzielany jest mu urlop bezpłatny na czas kampanii. Według ustawy prokuratorzy muszą nieustannie podnosić kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Ciąży na nich odpowiedzialność dyscyplinarna, nad którą czuwają Sąd Dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej oraz Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy tej samej jednostce.

Dodaj komentarz